Eugenio Suarez and Yusmeiro Petit wore Japanese kimonos as part of the All-Star tour

Eugenio Suarez and Yusmeiro Petit wore Japanese kimonos as part of the All-Star tour
Suarez, Petit don kimonos on All-Star tour